Inloggen0

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Parvum BV

Algemeen

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en contracten voor leveringen en diensten van ons, inclusief de huidige en toekomstige zakenrelaties. Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het opnemen van voorwaarden van derden.

Officiële overeenkomsten met inbegrip van de opname van andere bedrijfsvoorwaarden moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn.

Indien andere zakelijke voorwaarden dan onze contractvoorwaarden deel gaan uitmaken van het contract en wij ons in een situatie bevinden waarin wij ons met betrekking tot een essentiële bepaling in een slechtere positie bevinden dan onder de volgende voorwaarden, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken.

2 Aanbieding en sluiting van de overeenkomst

Aanbiedingen die niet beperkt zijn in de tijd zijn altijd aan verandering onderhevig. Zij vormen een uitnodiging aan de klant om een aanbod te doen voor het sluiten van een contract.

Contracten komen tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging of door uitvoering van de opdracht.

Mondelinge en telefonische afspraken die niet met een van onze directeuren zijn gemaakt, zijn voor ons alleen bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. De volmachten van onze medewerkers zijn in dit opzicht beperkt.

3 Prijzen

Onze voorwaarden en prijslijsten die geldig zijn op het moment van de bestelling (plus de wettelijke BTW, vracht- en verpakkingskosten) zijn bindend, onder voorbehoud van eventuele prijsverhogingen voor het moment van levering.

4 Risico-overdracht en levering

Alle leveringen zijn exclusief vrachtkosten. Het risico van onopzettelijk verlies of achteruitgang gaat over op de klant zodra de goederen ons magazijn verlaten.

Vrachtkosten: Voor leveringen met een netto waarde van meer dan € 5000,- is de levering binnen de Benelux gratis. Indien de netto waarde van de goederen minder dan € 5000,- per bestelling bedraagt worden vrachtkosten van €59,95 per pallet in rekening gebracht.

Voor zover in de orderbevestiging leveringsdata of -termijnen zijn vermeld, worden deze in het algemeen als niet-bindend beschouwd.

Om operationele redenen hebben wij het recht om deelleveringen te doen of deeldiensten te leveren, zolang deze de klant niet onredelijk belasten. Er zijn geen rechten die voortkomen uit vertraging of garantie voor gebreken.

Na het stopzetten van de serie is de levering van reserveonderdelen gegarandeerd voor een periode van 3 jaar. Op verzoek en na onderzoek naar de haalbaarheid kunnen er ook na deze periode reserveonderdelen worden geleverd.

Indien de goederen ook na een redelijke termijn niet worden geaccepteerd of in ontvangst worden genomen, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract en een schadevergoeding te eisen ter hoogte van 20% van de waarde van de bestelling. Dit sluit de bewering van een hogere schade of het bewijs van een lagere schade niet uit.

In geval van een verslechtering van het vermogen hebben wij het recht om verdere leveringen alleen tegen vooruitbetaling te doen, alle openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te maken en contante betaling of zekerheid te eisen.

5 Overmacht

Gevallen van overmacht, in het bijzonder stakingen, lock-outs, oorlog, tekorten aan grondstoffen en energie, bedrijfs- en verkeersstoringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, evenals belemmerende soevereine handelingen, schorten de contractuele verplichtingen van de partijen op voor de duur van de storing en voor de omvang van het effect ervan, zelfs als zij de uitvoering van de getroffen transactie in de nabije toekomst onrendabel maken. Dit geldt ook als een van de bovengenoemde gevallen van overmacht zich voordoet bij onze leveranciers en een andere leveringsmogelijkheid niet of slechts onder onredelijke voorwaarden bestaat.

Indien de daaruit voortvloeiende vertragingen de periode van zes weken overschrijden, hebben beide contractpartners het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot de getroffen prestatieomvang. Schadeclaims van de klant zijn in alle gevallen uitgesloten.

6 Betaling

De facturen zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur verschuldigd.

Alle extra kosten die gemaakt worden i.v.m. het incasseren van de facturen zijn voor rekening van de betaler. Als de betalingstermijn wordt overschreden, brengen wij een vertragingsrente in rekening tegen het in het bankwezen gebruikelijke tarief, maar ten minste 8% boven de basisrente. Verrekening met tegenvorderingen of retentierechten is alleen toegestaan als de tegenvorderingen door ons onomstreden zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

7 Kwaliteit, Garantie

Alleen het doel is bepalend voor de kwaliteit van de goederen. De geschiktheid van de goederen voor het beoogde doel, met name wat betreft de zorg voor de patiënt, is niet afhankelijk van de aard van de goederen. Gewoonlijke commerciële en kleine technisch onvermijdelijke afwijkingen, alsmede slijtage die inherent is aan de aard van de goederen, vormen geen gebrek. Elke garantie vervalt in geval van wijzigingen aan de goederen die verder gaan dan de installatie in overeenstemming met de stand van de techniek en onze installatie- en classificatievoorschriften.

De goederen moeten bij ontvangst worden gecontroleerd en duidelijke gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van klachten moet alle noodzakelijke informatie over het gebruik van de goederen worden verstrekt en, indien van toepassing, moeten de aanvullende middelen worden verstrekt.

Indien de goederen een gebrek hebben op het moment van de risico-overdracht of indien zij de beloofde eigenschappen missen, zullen wij het gebrek binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen verhelpen. Als dit niet mogelijk is kunnen wij ertoe overgaan  om een vervangend product  zonder gebreken leveren. In geval van mislukking van de reparatie of vervanging zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Onze gebruiksaanwijzing moet ter beschikking van de gebruiker worden gesteld. De klant vrijwaart ons voor eventuele schadeclaims van derden wegens het niet nakomen van deze verplichting.

Garantieclaims verjaren een jaar na levering, tenzij wij het gebrek frauduleus hebben verzwegen.

Diensten die wij op basis van ongerechtvaardigde meldingen van gebreken verlenen, worden volgens onze prijslijsten in rekening gebracht, en indien er geen prijs wordt vermeld, volgens de gebruikelijke en redelijke tarieven.

8 Aansprakelijkheid

Alle schadeclaims tegen ons zijn uitgesloten, tenzij wezenlijke contractuele verplichtingen zijn geschonden of er sprake is van opzet of grove nalatigheid of van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

Vorderingen tot vergoeding van geldelijke schade van de klant zijn beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en die ten tijde van het sluiten van het contract te voorzien was.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het opzettelijk en grof nalatig handelen van onze plaatsvervangers, tenzij dit een schending is van wezenlijke contractuele verplichtingen.

De klant vrijwaart ons voor aansprakelijkheidsvorderingen van derden voor zover hij verantwoordelijk is voor de schade.

Overtredingen van secundaire verplichtingen geven de klant alleen het recht om zich uit het contract terug te trekken in geval van een verwijtbare handeling.

9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen op de klant volledig zijn betaald.

In geval van betalingsverzuim hebben wij het recht om de gereserveerde goederen op kosten van de klant terug te nemen nadat wij na een redelijke termijn van respijt onze terugtrekking uit de overeenkomst hebben verklaard. Indien de voorbehouden goederen in het bezit zijn gekomen van een derde partij, kunnen wij eisen dat de klant zijn vordering tot teruggave van de goederen bij de derde partij indient. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, kunnen wij eisen dat de klant de gereserveerde goederen op een extern herkenbare manier als ons eigendom markeert. Om dit recht uit te oefenen, mogen wij het terrein van de klant tijdens de normale kantooruren betreden.

Het is de klant verboden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen. In geval van toegang van derden tot de voorbehouden goederen, in het bijzonder in geval van inbeslagneming maatregelen, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen en de derde op de hoogte brengen van ons voorrangsrecht. De klant draagt de kosten en eventuele schade aan de voorbehouden goederen.

De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen te verwerken of te combineren met andere goederen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten. In dit geval verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe goederen ter hoogte van de evenredige waarde van de voorbehouden goederen en de gecombineerde of nieuw geproduceerde goederen. De klant draagt hierbij alle vorderingen die hij heeft op klanten of kostendragers aan ons over in verhouding tot de mede-eigendom.

De klant blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar dit heeft geen invloed op onze bevoegdheid om de vorderingen zelf te innen. Wij maken geen gebruik van dit recht zolang de klant zijn contractuele verplichtingen nakomt.

Bij staking van betaling, indiening of opening van een faillissementsprocedure, gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord, vervalt het recht om de voorbehouden goederen door te verkopen, te gebruiken of te installeren

Indien de waarde van de zekerheden de door de klant te vereffenen vordering met meer dan 20% overschrijdt, zullen wij op verzoek verdere zekerheden vrijgeven.

10 Teruggave van goederen

Producten nemen we in principe niet terug. In uitzonderingsgevallen kunnen goederen worden geretourneerd als u vooraf onze toestemming heeft gekregen. Retouren (oorspronkelijk verpakt en absoluut nieuw) worden gecrediteerd met 90% van de waarde van de goederen. Uitgesloten van retourzendingen zijn artikelen waarvan de levering ouder is dan 6 weken of die gebaseerd zijn op een bestelling speciaal voor de klant, die door de koper is beschadigd of gewijzigd. Het transport wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de afzender.

11 Verwijdering

De verwijdering en recycling van verpakkingen en oude apparatuur moet worden uitgevoerd door Parvum in overeenstemming met de wettelijk geldende voorschriften.

12 Gebruik van persoonsgegevens

Klantgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en worden alleen intern verwerkt.

13 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze

De plaats van uitvoering is altijd ons vestigingsadres en de daarbij horende rechtbank.

Alle transacties voortvloeiend uit zakelijke overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 14 Doeltreffendheid van de bepalingen

In geval van ongeldigheid van individuele voorwaarden blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

In plaats van de ondoeltreffende bepalingen of om een ontbrekende bepaling in te vullen, geldt een passende bepaling die de partijen zouden zijn overeengekomen indien zij het punt bij het sluiten van de overeenkomst in aanmerking hadden genomen.

15 Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Wij kunnen tussentijds deze algemene voorwaarden aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Alle wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Laatste wijziging in deze voorwaarden zijn aangebracht 1 september 2022.

U kunt ons ook bellen

0307009748

Parvum

Peppelkade 21
3992AL Houten

NL864027345B01
86625330